Perukirjasta täytyy ilmetä muun muassa

 • vainajan perilliset, leski, mahdolliset toissijaiset perilliset (ks. Alempana *), testamentissa nimetyt saajat sekä kunkin osoite ja henkilötunnus.
 • kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä (naista), joiden on allekirjoitettava perukirja
 • perintöverotusta koskevia ilmoituksia ja tiedusteluja vastaanottavan pesänhoitajan yhteystiedot
 • perillisen tai testamentinsaajan sukulaisuussuhde vainajaan**
 • onko osakas tuloverolaissa tarkoitettu avopuoliso (perinnönjättäjän kanssa avoliitossa elänyt henkilö, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa)
 • vainajalla ja leskellä kuolinpäivänä olleet henkilökohtaiset ja yhteiset varat ja velat
 • vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen
 • lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille ***
 • ilmoitus siitä, pitääkö leski kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, vai pitääkö hän hallinnassaan vain jonkin osan siitä (esimerkiksi puolisoiden yhteisen kodin)
 • testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset ****
 • mahdolliset ennakkoperinnöt (myös leskeltä saadut) ja sellainen lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa (lahjan saantiajankohta, arvo ja laatu)
 • perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle henkilövakuutuksen nojalla maksetut vakuutussuoritukset (niiden saajat ja määrät)
 • perunkirjoituksen toimittamisen perustana olevat asiakirjat.

*Toissijainen perillinen

Kun lapsettoman avioparin toinen osapuoli kuolee eikä testamenttia ole tehty, perii eloonjäänyt puoliso omaisuuden.

Kuolleen toissijaiset perilliset (isä, äiti, veli, sisar tai heidän jälkeläisensä) eivät saa mitään.  Mutta sen sijaan lesken kuoltua, he saavat puolet lesken kuolinpesästä.    Jollei toissijaisia perillisiä ole elossa, menee omaisuus lesken omille perillisille.

 Toissijaiset perilliset on kutsuttava perunkirjoitukseen, jotta he saavat tiedon että perintö menee ensi vaiheessa leskelle.  Leski voi käyttää perimäänsä osuutta melko vapaasti, mutta hän ei esimerkiksi voi testamentata muille toissijaisille perillisille kuuluvaa perintöosuutta.

 **Sukulaisuussuhteiden toteamiseksi on kaikilta osapuolilta saatava liitteeksi erityisesti perunkirjoitusta varten pyydetyt henkilörekisteritodistukset

 ***Tasinko on omaisuuserä, jolla tasataan avioliiton aikana kertyneen omaisuuden määrä puolisoiden kesken. Lesken ei tarvitse luovuttaa tasinkoa kuolleen puolison perillisille silloin kun ositus tehdään vasta kuoleman jälkeen, mutta hän voi sen tehdä.

 ****  Vaikka koko omaisuus on testamentissa määrätty puolisolle, perillisillä on mahdollisuus vaatia puolet heille kuuluvasta perinnöstä heti itselleen.